Regulamin i polityka prywatności
2021-10-04 13:09:53

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć TUTAJ.


Administrator


Administratorem danych podawanych w formularzu płatności, zgodnie z Regulaminem, jest Remigiusz Machula - IBC-GAMES z siedzibą we Wrocławiu 54-611, przy ul. Buczackiej 6D/9, NIP 8842583035, REGON 366776613 zwany dalej "Usługodawcą", "administratorem serwisu sklep.techblock.pl" oraz "administratorem serwisu bedrockhost.pl".

 

Gromadzone Dane


Gromadzone dane osobowe obejmują informacje Użytkowników takie jak adres mailowy (w przypadku jego podania), nazwa użytkownika wykorzystywana podczas rozgrywki oraz adres IP.
Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).Cele przetwarzania Danych


Dane przetwarzane będą w celu założenia konta w usłudze Itemshop na platformie bedrockhost.pl oraz w celu realizacji usług dostępnych na platformie sklep.techblock.pl oraz techblock.pl za pomocą usługi bedrockhost.pl i są niezbędne do prawidłowego ich świadczenia. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji swoich danych, a także do ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Dane użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jednak nie będą przekazywane w tym celu podmiotom zewnętrznym. 

Dane mogą być przekazane innym podmiotom (operatorom systemów płatności) tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia oraz realizacji zamówienia. Dane przekazywane operatorom płatności podlegają regulaminom operatorów płatności, link do aktualnych regulaminów operatorów płatności można znaleźć zawsze poniżej formularza płatności. Zamówienia realizowane są na podstawie wprowadzenia przez nabywcę usługi adresu e-mail oraz nazwy użytkownika wykorzystanej podczas rozgrywki na stronie techblock.pl. W momencie zamawiania usługi do wybranego operatora systemu płatności wysyłane są: adres e-mail nabywcy usługi oraz jego nazwa użytkownika wykorzystane podczas rozgrywki, pobierane z bazy danych usługodawcy, nie ma możliwości dokonania zakupu bez przekazania danych do wybranego operatora systemu płatności. Wszelkie dane wysyłane do operatora systemu płatności są również zapisywane w bazie danych systemu bedrockhost.pl. Usługodawca jest wyłącznym użytkownikiem bazy danych.
Po poprawnym zatwierdzeniu płatności w celu realizacji zamówienia do serwisu techblock.pl przesyłane są: adres e-mail, nazwa użytkownika. Nie ma możliwości dokanania zakupu bez przekazania danych do administratora serwisu techblock.pl. Dane przesyłane do serwisu techblock.pl będą przetwarzane przez Administratora serwisu techblock w celu udzielenia dostępu do treści premium w w/w serwisie.


Podstawa przetwarzania Danych


Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług płatnych. Korzystanie z usług płatnych jest dobrowolne.


Prawa Użytkownika


Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych z bazy danych, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia danych z bazy danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


Zabezpieczenie Danych


Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania danych są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora w tym administrator serwisu techblock.pl


Informacje o plikach cookies


Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Ta witryna internetowa wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne serwisie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Administratorem partnerów.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.


Pozostałe postanowienia


Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.